Home / Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаал

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаал

Эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгч, түүний эд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг төлбөртэй авах журам

Эрх хязгаарлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөл журам

ШШГБ-ын бэлгэ тэмдэг, тугны загвар, хэрэглэх журмыг батлах тухай

ШШГБ-ын ажилтны сахилгын дүрэм

ШШГБ-ын ажилтан галт зэвсэг хэрэглэсэн тухай илтгэх, мэдээлэх журам

Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, лавлагаа олгох заавар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албан хаагчдын ажлын цагийг бүртгэх журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нарт нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам

Шийдвэр гүйцэтгэлийн үйл ажиллагаанд хөтлөх данс бүртгэл тайлан тэнцлийн тухай журам

Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам

Шийдвэр гүйцэтгэгчид урамшуулал, зардал олгох журам

Хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам

Хорих байрны дотоод журам

Хорих ангийн харуул хамгаалалтын журам

Хорих ангийн дотоод журам

Хоригдлын ял эдлэх хорих ангийн дэшлэм, зэрэглэлийг өөрчлөх болон хорих ангийг солих тухай санал гаргах журам

ХЗДХ-ийн сайдын шагнал олгох журам

Төлбөртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх, тодорхойлолт, лавлагаа гаргах журам

Тангараг өргөх журам

Сахилгын байр, тусгаарлах тасалгааны нөхцөл, журам

Зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм

Жишиг норматив шинэчлэн батлах тухай

Галт зэвсэг, тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйлийг хураан авч хадгалах, устгах, шилжүүлэх журам

Баривчлах шийдвэр биелүүлэх журам

Аюулгүй байдлыг хангах аюулгүй тойрог тогтоох журам

3ан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр журам

ШШГБ-ын алба хаагчийг  дэвшүүлэх, бууруулах, өөр албан тушаалд шилжүүлэн томилох журам

It’s really becoming more of a social norm, which is a challenge not just in our area, but throughout the homework help country.
Scroll To Top