Home / ШШГЕГ-ын даргын тушаал

ШШГЕГ-ын даргын тушаал

ШШГБ-ын хуяглан хүргэх тусгай тоноглосон автомашинд тавих.Ерөнхий шаардлага

ШШГБ-ын алба хаагчийн дүрэмт хувцас, чимэг хэрэгслэлийг хураан авах, тооцоо хийх журам

ШШГБ-ын алба хаагчдын бакалавр, магистр удирдлага, докторын сургалтанд хамруулах журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албан хаагчдын ажлын цагийг бүртгэх журам”-

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хэрэглэх хэвлэмэл маягтын жагсаалт, загвар

Хяналт шалгалт, дотоод аудит, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны журам

Шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа, үзлэг, нэгжлэгийн стандарт

Шийдвэр гүйцэтгэгчид мэргэшлийн зэрэг олгох, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам (1)

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн хувийн дугаар бүхий тэмдэг хэрэглэх жухам, загвар

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хөтлөгдөх анхан шатны бүртгэлийн жагсаалт, загвар

Хүний нөөцийн журам

Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам

Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны сэтгэл зүйчийн ажлын заавар

Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны нийгмийн ажилтны заавар

Хоригдогсдын нэгдсэн цахим тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сангаас мэдээлэл ашиглах журам

Төлбөртэй ялтны бүртгэл хөтлөх, төлбөр төлөлтөд хяналт тавих журам

Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, баривчлагдсан этгээд, хоригдлын хоолны газрын үйл ажиллагаа, хоол хүнсээр хангах, олгох журам

Оны тэргүүний ажилтан шалгаруулах журам

Нэг цонхны үйлчилгэний үйл ажиллагааны журам

Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн ялтныг ажиллуулах байгууллагын жагсаалт

Зөрчил шалгах аргачлал

Зөвлөлийн ажиллах журам

Зан үйлээ засах сургалтанд хамрагдах албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүний зан үйлд нөлөөлөх сургалт явуулах журам

Гүйцэтгэх баримт бичгийн нэгдсэн цахим бүртгэл хөтлөх журам

Гүйцэтгэх баримт бичгийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааны журам

Галт зэвсэг хэрэглэх журам

Бодлогын баримт бичиг батлах тухай

 ШШГБ-ын хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Any of those strike us as a more write my essay for writemyessay4me.org promising route than holding a casting call for 3 million superheroes.
Scroll To Top